Yêu cầu Ký quỹ và Giới hạn Giao dịch

QUY MÔ TÀI KHOẢN TỐI ĐA

Giá trị danh nghĩa gộp tối đa mỗi tài khoản được phép là 30.000.000 USD.

KÝ QUỸ TỰ BẢO HIỂM

50% Ký quỹ Tự bảo hiểm được áp dụng cho tất cả biểu tượng.

Ví dụ về Ký quỹ Tự bảo hiểm

Giả sử bạn mở vị thế Mua và Bán của 1 lô tỷ giá EUR/USD, với đòn bẩy là 1:100 cho Tài khoản Được định giá bằng EUR

Yêu cầu Ký quỹ Tự bảo hiểm = [(2 * 100.000 * 50%)] /100 = 1.000 EUR

Tôi có thể tính Yêu cầu Ký quỹ bằng cách nào?

Để tính yêu cầu ký quỹ, điều quan trọng là phải tính Giá trị Danh nghĩa bằng USD trước.

Công thức tính Giá trị Danh nghĩa (USD)

Biểu tượng FX: Kích thước Lô * Quy mô Hợp đồng * Đồng tiền Yết giá/giá trị thị trường bằng USD


Biểu tượng KHÔNG PHẢI FX: Kích thước Lô * Quy mô Hợp đồng * Giá * Đồng tiền Biểu tượng/Giá trị Thị trường bằng USD

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

MỨC 4

MỨC 5

Giả sử bạn mở Vị thế số 1: Mua 7 lô EUR/USD với tỷ giá 1.2312 cho Tài khoản Được định giá bằng USD, với Đòn bẩy là 1:500.

Giá trị danh nghĩa là: 7 * 100 000 * 1.2312 = 861.840 USD. Do giá trị danh nghĩa là 861.840 USD không lớn hơn 1.000.000 USD nên mức Đòn bẩy được cung cấp là 1:500.

Yêu cầu Ký quỹ = 861.840 / 500 = 1.723,68 USD

Bạn mở vị thế số 2: Mua 5 lô EUR/USD với tỷ giá 1.2350

Giá trị danh nghĩa là: 5 * 100 000 * 1.2350 = 617.500 USD

Giá trị danh nghĩa gộp của Vị thế số 1 và Vị thế số 2 là:

861.840 (cho vị thế số 1) + 617.500 (cho vị thế số 2) = 1.479.340 USD.

Trong trường hợp này, giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở lớn hơn 1.000.000 USD, nhưng thấp hơn 2.000.000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được cung cấp cho 1.000.000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:200 cho 479.340 USD còn lại.

Yêu cầu Ký quỹ = [(1.000.000 / 500) + (479.340 / 200)] = 4.396,70 USD

Giả sử bạn mở Vị thế số 3: Mua 20 lô EUR/USD với tỷ giá 1.2400

Giá trị danh nghĩa là: 20 * 100 000 * 1.2400 = 2.480.000 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả ba vị thế là:

861.840 (cho vị thế số 1) + 617.500 (cho vị thế số 2) + 2.480.000 (cho vị thế số 3) = 3.959.340 USD.

Lúc này giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở lớn hơn 2.000.000 USD, nhưng thấp hơn 5.000.000 USD.

Thus, a leverage Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được cung cấp cho 1.000.000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:200 cho 1.000.000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:100 cho 1.959.340 USD còn lại.

Yêu cầu Ký quỹ = [(1.000.000 / 500) + (1.000.000 / 200) + (1.959.340 / 100)] = 26.593,40 USD

Giả sử bạn mở Vị thế số 4: Mua 30 lô EUR/USD với tỷ giá 1.2500.

Giá trị danh nghĩa là: 30 * 100 000 * 1.2500 = 3.750.000 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả bốn vị thế là:

861.840 (cho vị thế số 1) + 617.500 (cho vị thế số 2) + 2.480.000 (cho vị thế số 3) + 3.750.000 (cho vị thế số 4) = 7.709.340 USD.

Lúc này giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở lớn hơn 5.000.000 USD, nhưng thấp hơn 10.000.000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được cung cấp cho 1.000.000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:200 cho 1.000.000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:100 cho 3.000.000 USD tiếp theo và mức đòn bẩy 1:50 cho 2.709.340 USD còn lại.

Yêu cầu Ký quỹ = [(1.000.000 / 500) + (1.000.000 / 200) + (3.000.000 / 100) + (2.709.340 / 50)] = 91.186,80 USD

Giả sử bạn mở Vị thế số 5: Mua 30 lô EUR/USD với tỷ giá 1.2300.

Giá trị danh nghĩa là: 30 * 100 000 * 1.2500 = 3.690.000 USD.

Giá trị danh nghĩa gộp của cả năm vị thế là:

861.840 (cho vị thế số 1) + 617.500 (cho vị thế số 2) + 2.480.000 (cho vị thế số 3) + 3.750.000 (cho vị thế số 4) + 3.690.000 (cho vị thế số 5) = 11.399.340 USD.

Lúc này giá trị danh nghĩa gộp của các vị thế mở lớn hơn 10.000.000 USD.

Do đó, mức đòn bẩy 1:500 được cung cấp cho 1.000.000 USD đầu tiên, và mức đòn bẩy 1:200 cho 1.000.000 USD tiếp theo, mức đòn bẩy 1:100 cho 3.000.000 USD tiếp theo và mức đòn bẩy 1:50 cho 5.000.000 USD và mức đòn bẩy 1:20 cho 1.399.340 USD còn lại.

Yêu cầu Ký quỹ = [(1.000.000 / 500) + (1.000.000 / 200) + (3.000.000 / 100) + (5.000.000 / 50) + (1.399.340 / 20)] = 161.136,80 USD

Thông báo Quan trọng:

 • 1) Nếu đòn bẩy được chỉ định cho tài khoản của bạn nhỏ hơn đòn bẩy yêu cầu ký quỹ, thì đòn bẩy được chỉ định sẽ được áp dụng.
 • 2) Công ty bảo lưu quyền thay đổi yêu cầu ký quỹ, cũng như quy mô lệnh tối đa bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ thông báo trước nào, khi công ty cho là phù hợp, do điều kiện thị trường bất thường hoặc bất kỳ sự kiện/tin tức kinh tế sắp tới nào mà công ty cho rằng sẽ có tác động tới sự ổn định của thị trường tài chính.
 • 3) Cổ phiếu
  Trước khi công bố lợi nhuận có thể gây ra biến động trên thị trường và/hoặc trên cổ phiếu cụ thể, Công ty bảo lưu quyền gia tăng đáng kể yêu cầu ký quỹ (tối đa 50%), để bảo vệ chính mình và Khách hàng của mình khỏi số dư âm.
 • ^DJI 31437.8 0.03%
 • ^CAC 5666.87 -0.32%
 • ^NDX 13655.27 -0.7%
 • GOLD.US 22.51 -0.31%
 • AAPL.US 135.39 -0.8%
 • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.