Tài khoản Hồi giáo

Tài khoản Hồi giáo Miễn phí qua đêm

Tài khoản Hồi giáo của chúng tôi cho phép giao dịch miễn phí qua đêm theo Luật Sharia, có nghĩa là nhà giao dịch có thể giao dịch trên tài khoản Hồi giáo mà không bị tính phí qua đêm. Tài khoản Hồi giáo hoàn toàn miễn phí qua đêm miễn là tài khoản mở và chỉ có sẵn cho nhà giao dịch thuộc tôn giáo Hồi giáo và chỉ được yêu cầu trên cơ sở niềm tin tôn giáo.


Quy định của Tài khoản Hồi giáo

  • Chỉ có Tài khoản Tiêu chuẩn tài có thể được sử dụng làm Tài khoản Hồi giáo.
  • Bằng chứng về tôn giáo phải được trình bày.
  • Chủ Tài khoản Hồi giáo không thể mở Tài khoản không phải Hồi giáo cùng lúc
  • Công ty bảo lưu quyền giới hạn giao dịch nếu có bằng chứng về việc thao túng.

Để mở Tài khoản Hồi giáo, vui lòng đăng ký tài khoản thực và gửi Mẫu Yêu cầu Tài khoản Hồi giáo tới địa chỉ backoffice@belfx.com

  • ^DJI 31437.8 0.03%
  • ^CAC 5666.87 -0.32%
  • ^NDX 13655.27 -0.7%
  • GOLD.US 22.51 -0.31%
  • AAPL.US 135.39 -0.8%
  • CL.F 58.33 0.03%

Đầu tư trách nhiệm:

Giao dịch CFD có liên quan đến rủi ro.